Home

Laatste nieuws

Profiel

Producten

Adviseurs

Klanten

Links

Contact


WERKGEVERS-PRODUCTEN

Kramer & Kramer biedt talloze producten die specifiek voor Werkgevers zijn ontwikkeld.
Daarbij treden de professionals van ons bedrijf op als trainers, coaches,
adviseurs of informatieverstrekkers.

Ontstaat er in uw bedrijf bijvoorbeeld de behoefte een CAO in te voeren en weet u niet hoe u dat moet aanpakken? Onze adviseurs vertellen u wat er in dat geval allemaal op u af kan komen en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.

Behalve de 'standaard' producten die u hieronder vindt, leveren wij natuurlijk ook maatwerk.
Met andere woorden: voor uw probleem zoeken wij een oplossing.

PRODUCT

SPECIFICATIES

Training Onderhandelen

De inhoud van deze training wordt afgestemd op uw praktijksituatie. U kunt daarbij denken aan arbeidsverhoudingen, maar ook aan onderhandelen van verkoopmedewerkers.

Training Communicatie

Bij tal van activiteiten in uw bedrijf speelt communicatie een cruciale rol. Wij leren u hoe u effectief en gestructureerd communiceert met uw doelgroepen.

Advisering bij conflicthantering

Wij ondersteunen u bij het oplossen van conflicten met Ondernemingsraden en Vakverenigingen.

Advisering bij contacten met OR en VV

Niet zelden verlopen contacten met OR en Vakverenigingen moeizaam. Dat zorgt voor onnodige problemen. Wij kunnen u - al dan niet op vaste dagdelen - adviseren en coachen over een juiste aanpak.

Advisering bij reorganisaties

Wij coachen u bij reorganisaties en bij het samenstellen van en onderhandelen over een Sociaal Plan.

Advisering bij arbeidsvoorwaarden

In een tijd van fusies en overnames helpen wij u bij de harmonisatie van verschillende pakketten arbeidsvoorwaarden.

Advisering bij outsourcing

Wij helpen u bij de outsourcing of de insourcing van ondersteunende afdelingen.

Advisering bij CAO-onderhandelingen

Wij helpen u tijdens het onderzoek naar de inhoud van uw nieuwe CAO en bij het onderhandelen over de invoering ervan.

SENIOR WORKSHOP ONDERHANDELEN EN MEDIATION

Voor ervaren onderhandelaars met vakbonden en ondernemingsraden zijn reguliere trainingen op dat gebied niet voldoende interessant meer. Gezien het grote belang van die onderhandelingen hebben veel functionarissen echter toch de behoefte om het eigen vakmanschap te testen, op te frissen of aan te scherpen.

In een ééndaagse Senior Workshop ' Onderhandelen en Mediation'  bieden wij u de gelegenheid om dit in een kleine groep van collega’s te doen. Dat geschiedt aan de hand van reële cases die de actualiteit in veel organisaties weerspiegelen, met name op het punt van de dynamiek en de daarbij behorende onderhandelingsprocessen. Daarnaast is er ruimte om te spreken over de filosofie achter ieders onderhandelingsaanpak en kunnen eventuele vragen over onderhandelen of cases uit uw eigen praktijk worden behandeld.

De nieuwe vorm van conflictbemiddeling die onder de naam Mediation via de advocatuur zijn weg in Nederland heeft gevonden, doet zich in toenemende mate ook voor op het terrein van de arbeidsverhoudingen. Inmiddels is de mediation-aanpak niet alleen in individuele arbeidsconflicten,  maar ook in conflictsituaties met ondernemingsraden met succes toegepast. In deze workshop kunt u aan de hand van een case die zich in het voorjaar van 1997 in de Botlek heeft afgespeeld, op actieve wijze kennismaken met Mediation.

Behalve deelname aan onze open workshops kunt u ook kiezen voor een in-company workshop. Gaarne overleggen wij over de vorm en inhoud daarvan.

Voor wie?

De workshop is bestemd ovor directeuren en professionals die reeds de nodige ervaring hebben met het omgaan met vakorganisaties en/of ondernemingsraden. Hetzij als bestuurder, hetzij als (mede)onderhandelaar. In verband met de beoogde actieve participatie van de deelnemers is het maximale aantal per workshop achttien.

Door wie?

De workshop staat onder leiding van Kees Kramer en drs. Herman Ilgen. Op de webpagina 'Adviseurs'  vindt u van hen beiden een uitgebreid profiel.

Kosten

De kosten van deelname aan de workshop bedragen   540,00 (excl. BTW) per persoon, inclusief lunch, snack en diner. Dit bedrag dient de worden voldaan binnen twee weken na ontvangst van de factuur.

Wilt u weten op welke data onze open workshops staan gepland, wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact met ons op via het contactformulier.

VOORDEEL: 10% KORTING OP UW VERZEKERINGSPREMIES EN VOOR UW WERKNEMERS

to Concept werkt anders ………………….

Haal meer uit uw bestaande verzekeringen.

to Concept brengt vernieuwing in verzekeringsland. Volledige openheid van zaken, wegwijs in het financiële oerwoud en geld besparen met een grenzeloze maatschappelijke betrokkenheid.

Geld besparen op uw bedrijfsverzekeringen, de werknemers een gratis arbeidsvoorwaarde bieden en het goede doel steunen: dat is waar het om draait.

Dezelfde verzekeringen, andere tussenpersoon. U behoudt uw bestaande verzekeringen maar deze worden beheerd door een andere tussenpersoon. Eén handtekening is voldoende om van dit assurantieconcept gebruik te maken. to Concept werkt al met ruim zestig verzekeraars.

On-line beheren van de verzekeringen.
Afscheid nemen van dikke verzekeringsmappen, volle schoenendozen en uitpuilende lades.

Via onze website kunt u 7 dagen per week en 24 uur per dag uw eigen verzekeringsportefeuille inzien, een schade melden en volgen, correspondentie bijhouden en wijzigingen doorgeven.

Daarmee is to Concept een van de eersten in Nederland.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Frank van Wijngaarden
Tel : (0162) 31 79 64
E-mail : info@toconcept.nl
Website : www.toconcept.nl

ONDERZOEK KORTING EN VRIJSTELLING

Wij onderzoeken voor u of u recht heeft op:

* korting op en vrijstelling van de vaste premie WAO
* terugvordering van teveel vaste premie WAO voor de periode van 1998 t/m 2001
* subsidies in het kader van de Wet REA
* ziekengeld op grond van artikel 29 lid b Ziektewet
* herziening van de WAO uitkering en aanpassing van het dagloon op grond
van artikel 40 van de Wet Amber

Als uit het onderzoek blijkt dat u recht heeft op terug betaling dan verzorgen wij voor u de volledige administratieve procedure met het UWV.

Na het onderzoek bieden wij u een gespecificeerd overzicht van de terug te vorderen premie.

Ook maken wij voor u een overzicht van de arbeidsgehandicapten die bij u in dienst zijn en waren. Per arbeidsgehandicapte medewerker wordt vermeld via welke wet er subsidie of andere gelden terug te vorderen zijn en in de toekomst aangevraagd kunnen worden. Per arbeidsgehandicapte medewerker geven wij aan of er subsidie aangevraagd kan worden voor voorzieningen.
(Werkplaats aanpassing, opleidingen, enz)

Kosten: Het basistarief voor het onderzoek is afhankelijk van het aantal medewerkers vanaf 500,-- tot   2000,- euro-. Naast het basistarief brengen wij, indien er sprake is van terugvordering, 15% van de terug te ontvangen premies en subsidies bij u in rekening. Het basistarief wordt in mindering gebracht op de 15%.

TOTAALPROJECT 'RE-INTEGRATIE EN ONDERZOEK'

Naast het onderzoek Korting en Vrijstelling, bieden wij een totaal project aan. In dat project kunnen een aantal belangrijke activiteiten opgenomen worden zoals;

* Reïntegratie (zowel intern als extern),
* Adviseren over ziekteverzuimpreventie en ziekteverzuimbegeleiding en het opstellen van beleid daarvoor. De Wet Verbetering Poortwachter wordt daarbij betrokken.
* Ondersteuning bij invoering nieuw ziekteverzuimbeleid, middels trainingen en presentaties.
* Verzuimcoördinator worden door ons op projectbasis bij u geplaatst
* REA-keuringen en REA-adviezen laten uitvoeren door gecertificeerde artsen en Arbeidsdeskundigen

Vraag offerte aan.

SAMENWERKING TUSSEN CAO-EXPERTS

Kramer, Ilgen en Van Delden
Partners in CAO ontwikkeling
Assistentie bij onderhandelingen

Bij invoering of vernieuwing van een CAO , een sociaalplan bij een reorganisatie, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden na een fusie, enz,

De assistentie bestrijkt het totale traject van de voorbereidingen tot het aanmelden van de CAO bij het centraal kantoor van de Arbeidsinspectie of bij een sociaalplan vanaf de voorbereiding van een reorganisatie tot de ondertekening door vakbonden of ondernemingsraad en vanaf de voorbereiding van de harmonisatie tot het gewenste resultaat.

Kees Kramer, Peter van Delden en Herman Ilgen hebben jarenlange ervaring met het voorbereiden en onderhandelen over CAO-en, sociaalplannen, reorganisaties en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Deze kennis en ervaring zijn van groot belang bij deze vaak tijdrovende en kostbare trajecten

De onderdelen van het traject:

Workshop arbeidsvoorwaarden/sociaalplan/harmonisatie.
In deze workshop wordt de inhoud en vorm van de arbeidsvoorwaarden of het sociaalplan geformuleerd. Er wordt gewerkt met vragenlijsten en vraaggesprekken om van alle deelnemers de wensen te kennen en gelijktijdig de betrokkenheid bij het verdere traject te vergroten. Voor deelname aan deze workshop komt het gehele management in aanmerking. Het resultaat van deze workshop is naast betrokkenheid van het totale management ook het vaststellen van de inhoud van de voorstellenbrief.

Workshop onderhandelen.
De onderhandelingsdelegatie wordt getraind in effectief onderhandelen, waarbij de voorstellenbrief gebruikt wordt als case. Op deze wijze wordt de onderhandelingsdelegatie goed voorbereid op de onderhandelingen.

De onderhandelingen.
Afhankelijk van de ervaringen kunnen de onderhandelingen uitgevoerd worden door ons of de onderhandelaar kan worden gecoacht. Communicatie over de onderhandelingen is een belangrijk onderdeel. Advisering over communicatie en uitvoering is onderdeel van het pakket.

Afronding traject.
De onderhandelingen hebben geleid tot een resultaat en moet nadat alle partijen hun achterban hebben geraadpleegd aangemeld worden bij het Centraal kantoor van de Arbeidsinspectie. Wij verzorgen ook dit deel van het traject.
Implementatie.
Het vertalen van de afspraken naar uitvoering is niet altijd het gemakkelijkst. Wij kunnen u ook assisteren bij deze werkzaamheden.

Procesbegeleiding bij (CAO) onderhandelingen

Biedt:

- Betere arbeidsverhoudingen (gezamenlijk resultaat behaalt)
- Een effectiever en planbaar verloop van onderhandelingstraject
- Een stimulerend onderhandelingstraject i.p.v. een energie vretend traject
- Arbeidsvoorwaarden met een toegevoegde waarde

Peter van Delden, Kees Kramer en Herman Ilgen hebben veel ervaring met onderhandelingen over CAO-en, sociaalplannen, enz, aan beide zijden van de onderhandelingstafel. Wij weten als geen ander dat bijna alle onderhandelingen energie vretende trajecten zijn waarvan ook nog de resultaten, in veel gevallen, moeilijk toepasbare (arbeidsvoorwaardelijke-) producten zijn. Onderhandelingen staan vaak onder druk van externe factoren waardoor een zware wissel getrokken wordt op de onderlinge verhoudingen aan de onderhandelingstafel en de arbeidsverhoudingen in bedrijven en bedrijfstakken.

Om een onderhandelingstraject effectiever en planbaar te laten verlopen is procesbegeleiding het instrument bij uitstek. Voorwaarde daarbij is dat alle betrokken partijen (werkgever(s) (-organisaties) en werknemersorganisaties bereid moeten zijn om in een procesbegeleiding traject onvoorwaardelijk mee te doen. Samen bouwen aan arbeidsvoorwaarden met een toegevoegde waarde moet het gezamenlijk uitgangspunt zijn. Peter van Delden, Kees Kramer en Herman Ilgen treden op als begeleiders van het traject.

Het traject.
De voorbereidingsfase
Alle partijen, betrokken bij de onderhandelingen, worden separaat gehoord. Tijdens dat gesprek worden de voorwaarden voor deelname aan het traject besproken. De afzonderlijke partijen moeten hun bereidheid uitspreken om onvoorwaardelijk deel te willen nemen. Onvoorwaardelijk deelnemen betekent dat de spelregels geaccepteerd worden.
Spelregels zijn o.a.: niet onderhandelen van uit standpunten, bereidheid om op een open wijze te communiceren (geen geheime agenda's), gaan voor samen winnen i.p.v. overwinnen, werken vanuit wederzijds vertrouwen.

De onderhandelingsfase
De procesbegeleiding, kan uit 1 of meerdere personen bestaan, begeleidt en stimuleert de partijen op zoek te gaan naar het voor beide partijen beste resultaat. Tijdens de plenaire vergaderingen zullen de begeleiders de partijen vragen stellen die verduidelijking van de voorstellen tot doel hebben. Daarbij zal ook aandacht gegeven worden aan onderwerpen die mogelijk voor beide partijen moeilijk bespreekbaar zijn of waar moeilijk aan te tornen valt. Gesprekken kunnen dan separaat worden gevoerd om partijen ruimte te bieden voor onderling overleg. Deze gesprekken worden begeleid door de procesbegeleiders en assisteren bij het zoeken naar openingen en mogelijke oplossingen. In de plenaire vergadering wordt dan het zoeken naar overeenstemming voortgezet met hulp van de procesbegeleiders. Daarbij letten zij er op dat de partijen op eigen kracht tot overeenstemming komen.

Verslaglegging.
In dit proces is correcte verslaglegging van de gemaakte afspraken van een zeer groot belang. In overleg met partijen zal over de uitvoering en de vaststelling een procedure worden vastgelegd. Passend in dit concept is dat de procesbegeleiding de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de verslaglegging.

Afsluiting proces.
Als partijen aangeven dat het resultaat van de onderhandelingen acceptabel is wordt door de procesbegeleiding een document opgesteld dat als overeenkomst tussen partijen zal gelden.


Change Competence

Organisaties zijn voortdurend in beweging om hun doelstellingen te kunnen realiseren. Veranderingen op de markt en in de samenleving vragen om alerte antwoorden en nieuwe strategieën om de continuïteit veilig te stellen.

Telkens als u een nieuwe visie ontwikkelt, uw doelstellingen bijstelt of uw missie aanscherpt komt ook de vraag aan de orde of uw huidige organisatie daarvoor voldoende is toegerust. Kunt u die nieuwe koers gaan met de huidige structuur en taakverdeling? Of hebt u een optimalisering van processen, een kanteling, reorganisatie, herstructurering of misschien zelfs een complete re-engineering nodig om uw organisatie naar die nieuwe toekomst te leiden?

Voordat u tot een nieuwe koers besluit is het goed daarover gestructureerd na te denken op alle leidinggevende niveaus in uw organisatie. De workshop Change Competence helpt u daarbij. Ervaren veranderingsmanagers maken u vertrouwd met de mechanismen die in deze processen een rol spelen. Zij tonen u de dilemma's en helpen u de juiste keus te maken. En steeds toegesneden op uw eigen situatie. Want onze workshop Change Competence wordt op maat voor uw organisatie ontwikkeld.

Zo doen we dat:

1. Intake
Als u belangstelling hebt voor onze workshop, komen wij eerst bij u langs voor een diepgaand intake gesprek. Het is belangrijk dat u daar rustig de tijd voor neemt, want alleen zo kunnen wij voldoende informatie verzamelen om optimaal op de behoeften van uw organisatie in te spelen.

2. Ontwerp
Vervolgens ontwikkelen wij een workshop, die is opgebouwd uit een aantal vaste elementen en een aantal onderdelen die exclusief op uw situatie van toepassing zijn. Dat met zorg ontworpen maatwerk leggen wij u vervolgens als een advies voor.

3. Uitvoering
Als u het ontwerp - al dan niet gewijzigd - hebt goedgekeurd, gaan wij de workshop uitvoeren. Omdat tussen ontwerp en uitvoering nog omstandigheden kunnen veranderen, maken wij het concept zo flexibel dat altijd adequaat kan worden ingespeeld op de meest actuele ontwikkelingen in uw organisatie en de omgeving waarin zij verkeert.

4. Evaluatie
Elke workshop sluiten wij af met een persoonlijke evaluatie binnen tien werkdagen na afloop. Daarin stellen we natuurlijk eerst vast of de workshop aan het gestelde doel heeft beantwoord. Maar de evaluatie is ook het moment om u waardevolle tips en suggesties te geven voor het vervolg van uw veranderingstraject.

Deze onderwerpen kunnen in een workshop aan bod komen:

· visie, missie, doelstellingen
· change competence
· single/double loop learning
· adaptatie of metamorfose
· directive change of persoonlijk initiatief?
· Cultuurverandering
· Optimaliseren van het bestaande of radicaal veranderen?
· Strategische veranderingen
· Stabiele en instabiele situaties inde organisatie
· Kansen, uitdagingen en risico's bij (in)stabiliteit