Drs. Jan Poortman (1952)

Volgde een hbo-opleiding personeelsmanagement. Naast zijn werkzaamheden volgde hij daarna een studie aan de Universiteit van Amsterdam en studeerde daar af als arbeid- en organisatiesocioloog. Bij deze studie stond met name het raakvlak tussen organisatieverandering en medezeggenschap centraal. Verder volgde Jan Poortman diverse modules op het gebied van bedrijfseconomie en bedrijfskunde. Ook nam hij deel aan een groot aantal internationale cursussen/trainingen op het gebied van empowerment en volgde hij zgn. train the trainer-programma’s rond dit onderwerp. 

Jan Poortman heeft zijn eigen organisatieadviesbureau, waarin hij zich bezighoudt met onderzoek, advies, coaching en training ten behoeve van ondernemingsraden en management. Onderwerpen zijn onder andere organisatievernieuwing, reorganisatie, fusie, splitsing en beursgang. Andere aandachtsvelden zijn arbeidsvoorwaardenvorming, communicatie en conflicthantering. Vanuit dit bureau werkt Jan Poortman regelmatig – al dan niet in teamverband - samen met andere gekende experts op diverse vakgebieden. Centraal thema in het werk van Jan Poortman is het verband tussen enerzijds de turbulentie in de omgeving van organisaties en anderzijds de als gevolg daarvan optredende behoefte aan dynamiek binnen de organisatie.  

In het verleden was Jan Poortman gedurende acht jaar als senior adviseur werkzaam bij een middelgroot organisatieadviesbureau dat – opgericht vanuit de vakbeweging – onderzoek en advies verzorgde ten behoeve van ondernemingsraden in de industrie. Jan Poortman was één van de initiatiefnemers van dit bureau en maakte gedurende een aantal jaren deel uit van het managementteam. Daaraan voorafgaand werkte Jan Poortman gedurende zestien jaar bij de grootste Nederlandse vakbond in de industriesector. De eerste periode van acht jaar als vakbondsbestuurder, waarbij hij tevens verantwoordelijk was voor de afsluiting van een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten. De tweede periode van acht jaar als oprichter en coördinator van een scholingsinstituut voor ondernemingsraden. In de laatstgenoemde periode verzorgde Jan Poortman een groot aantal cursussen en trainingen op uiteenlopende gebieden voor ondernemingsraden. 

Jan Poortman kan bogen op een zeer ruime ervaring op het gebied van onderzoek, advies, coaching en training van ondernemingsraden en managers in uiteenlopende sectoren, zoals de metaal en elektrotechniek, de metaalnijverheid, de ICT, de groothandel, de financiële en zakelijke dienstverlening, de voedingsmiddelenindustrie, de farmaceutische industrie, de chemische- en petrochemische industrie, de rubber- en kunststofindustrie, de onshore/offshore sector, de confectie- en textielindustrie, alsook de overheids- en semi-overheidssector. Verder verrichtte hij diverse vergelijkende studies op het gebied van arbeidsvoorwaarden en was hij, in opdracht van de FNV-Dienstenbond, later FNV-Bondgenoten, als adviseur  betrokken bij de opzet van een systematiek (met handboek, helpdesk en website) voor de vorming van arbeidsvoorwaarden door ondernemingsraden (thans nog in de pilot-fase).

Jan Poortman heeft, voor het verzorgen van opleidingen met subsidiemogelijkheid, een samenwerkingsverband met BPO-Medezeggenschap. Het spreekt voor zich dat Jan Poortman daarbij zijn vakmanschap op het gebied van didactiek en de uitvoering van trainingen weet te combineren met zijn zeer brede ervaring. Gezien zijn loopbaan is Jan Poortman in staat om thema’s en problematieken te benaderen vanuit de combinatie van een drietal perspectieven, namelijk dat van de ondernemingsraad, dat van het management en dat van de vakorganisaties.

Jan Poortman heeft een eigen methodiek ontworpen voor het in pro-actieve en post-actieve zin uitbrengen van adviezen en instemmingsverklaringen. Kernelement daarbij is het op een adequate en flexibele manier voeren van overleg en onderhandeling tussen ondernemingsraad en management, zonder daarbij onnodige concessies te doen aan de eigen opvattingen. Over deze methodiek heeft hij inmiddels diverse publicaties, inleidingen en seminars verzorgd. In het najaar van 2001 zal naar verwachting het boek over deze methodiek – dat hij samen met een collega schreef – verschijnen.

In zijn vrije tijd is Jan Poortman schrijver, zanger en theatermaker. Sommige elementen daarvan zijn ook in zijn werk – zoals bijvoorbeeld in zijn presentaties en in zijn trainingen - terug te vinden.

Email: janpoortman@compuserve.com